obraz

Forum Betania » Forum Ewangelizacyjne » MARYJA - Niepokalana

Forum Ewangelizacyjne · MARYJA - Niepokalana 4 lat temu

Najświętsza Maryja Panna, Matka Chrystusa, Matka Kościoła, Królowa Świata, Królowa Polski, Bogurodzica Dziewica
3.5 Przewartościowania kategorii dziewictwa Głoszenie dziewictwa Maryi w dzisiejszych czasach napotyka na trudności. Wielu współczesnych uważa, że mamy tu do czynienia z przecenianiem wartości samego dziewictwa. Słowa dziewica, dziewiczy straciły wiele ze swoich pozytywnych dawniej treści, wyrażanych takimi słowami jak: świeży, czysty, niezużyty fizycznie, młodzieńczy, piękny, integralny, wstrzemięźliwy. Nadaje się im sens bardzo zacieśniony. Deprecjacja słów dziewica, dziewiczy oraz sens nadawany im w mowie potocznej utrudniają posługiwanie się nimi, jako znakami wartości antropologicznych i religijnych. Ale zrezygnować z nich też nie można, ponieważ na obszarze biblijnochrześcijańskim dziewictwo jest jednym z podstawowych symboli religijnych. Toteż podejmowane są próby przybliżenia sensu dziewictwa Maryi do współczesnych wzorców wartościowania i myślenia. Teologia feministyczna wysuwa tu na pierwszy plan kategorię autonomii. Dziewictwo Maryi (pomimo jego represyjnych także aspektów) byłoby czynnikiem emancypacji i wyzwalania kobiety w tym sensie, że w społeczeństwie patriarchalnym umożliwiałoby jej zdobywanie świadomości własnej autonomii, trudniej osiągalnej w roli matki i żony. Kobieta żyjąca w dziewiczym stanie w klasztorze miała autentyczne możliwości niezależnego działania oraz realizowała się i zdobywała uznanie w poważnych osiągnięciach także na polu kultury. W tym kontekście lepiej też próbuje się (na nowo) zrozumieć czynny udział Maryi w godzinie Zwiastowania. Sławi się Ją jako „Przedstawicielkę ludzkości w punkcie zwrotnym historii zbawienia". Z aprobatą spotyka się też, pozostająca pod wpływem Dunsa Szkota późnoscholastyczna teologia franciszkańska. W przeciwieństwie do arystotelesowskotomistycznej filozofii naturalnej, podkreślającej czysto bierną rolę kobiety w przekazywaniu życia, Szkot podkreśla, że w formowaniu się ciała Jezusa Chrystusa Maryja stanowi zasadę aktywną. W ten sposób, mimo przekonania, że wszystko, co się dzieje, jest dziełem łaski Bożej, w powiązaniu z nauką o niepokalanym poczęciu Maryja cieszy się w jego teologii „pewną niezależnością" . Ten akcent aktywności w tradycji mariologicznej, przez pewien czas podejrzewany, jako niedopuszczalna tu współpraca z Chrystusem, podejmuje na nowo teologia feministyczna po to, by w oparciu o tę ideę uświadomić kobiecie większą jej autonomiczność. Wychodząc z tej archetypicznej przesłanki, Chr. Mulack w obrazie dziewiczej Matki widzi potwierdzenie tego, „że miłość może się przejawić tam tylko, gdzie mocniej występują energie fizyczne, gdzie kobieta zachowuje niezależność, a tym samym może skuteczniej rozwijać swoją zdolność obdarzania miłością". Według M. Kassel dziewiczość „bogini" wskazuje na to, „że w okresie przedpatriarchalnym nie była ona określana przez relację do boga-mężczyzny, lecz rozumiano ją jako niezależną istotę rodzaju żeńskiego". W przydawce „dziewica" widzi ona „reminiscencję pradoświadczenia powszechnej, a tym samym niezależnej kobiecości". W odniesieniu do Maryi znaczy to: skierowane do anioła pytanie (Łk 1,34) poświadcza, „że może autonomicznie podjąć decyzję dotyczącą Jej relacji do principium męskiego". Również H. Stirnimann próbuje dokładniej wyjaśnić dziewictwo i przybliżyć je dzisiejszej mentalności z pomocą kategorii autonomiczności i aktywności. Jako kobieta aktywna i autonomiczna, Maryja w potrójny sposób wychodzi ponad konwenanse swej epoki: „Opuszcza dom rodziców, jeszcze nie “wprowadzona” (do domu męża), sama udaje się w podróż, oddala się od poślubionego i idzie “w góry”. Maryja szuka innej kobiety. Spotykają się ze sobą dwie oczekujące potomstwa kobiety: jedna zamężna i w podeszłym wieku, druga — bardzo jeszcze młoda i dopiero co zaślubiona. Dwie kobiety, na początku “dobrej nowiny”". Nieco inaczej rozmieszcza akcenty Amerykanin A. Greegey. Jako Dziewica, Maryja jest dla niego dającą nowe życie, nieprzemijającą miłością. W tym symbolu dodaje nam odwagi do wytrwania w pokusach rezygnacji i różnorakiego wyobcowania z życia, do przejmowania odpowiedzialności i nawiązywania nowych relacji. „A kiedy z takich doświadczeń wychodzimy poranieni, wtedy owa czuła, dziewicza Matka ukazuje nam dobrotliwego, dającego nowe życie Boga, rozpościera nad nami swój “błękitny płaszcz” i bierze nas w swoją opiekę". W tych próbach odpowiedzi widać, że w niewielkim tylko stopniu lub nawet wcale nie uwzględnia się tu momentu chrystologicznego, będącego przecież koniecznym fundamentem teologicznym każdej wypowiedzi maryjnej czy mariologi-cznej. Dziewiczość jest dla Maryi specyficzną formą Jej macierzyństwa. W tej jedności Służebnica Pańska ukazuje swoje całkowite, obejmujące również Jej ciało, oddanie się Chrystusowi, a wraz z Nim Bogu. „Tak" Jej wiary to nie tylko zgoda woli i serca, ale także ciała, a więc całej Jej osoby. Tym samym poświadcza, że Chrystus jest Jej życiem (zob. Flp 1,21) i że cala jest oddana sprawie Pana (zob. 1 Kor 7,32nn). Podstawowym elementem dziewictwa Maryi i wszystkich wstępujących w Jej ślady jest integralne, obejmujące także cielesność, dawanie rozciągającego się na cale życie świadectwa wierze w Chrystusa, Oblubieńca. Chrześcijańskiego dziewictwa nie można określać w oderwaniu, jako wartości absolutnej; stanowi ono formę życia, którą przenika cielesne oddanie się Chrystusowi, a wraz z nim prowadzi do głębszej solidarności z Jego braćmi i siostrami. Kto jak Maryja powierza się Chrystusowi, ten podobnie jak Ona będzie przynosił owoce dla wielu. W swoim zjednoczeniu z Chrystusem dziewicza Matka stanowi archetyp Kościoła.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,

https://www.youtube.com/watch?v=rLcvERZqE3w&index=3&list=RDFGXPEA1UC2Q
Podoba się : Mateusz, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
do góry ↑

Dodaj odpowiedź

załącz pliki »